Jenny in the constituency
Jenny in the constituency

A Message from Jenny Rathbone

We face an unprecedented cost-of-living crisis. Basic food and heating costs have escalated in a terrifying way; half our citizens are living in fuel poverty and many are going hungry. Our schools, health workers and advice services are all working hard to help people in distress.

Claim What’s Yours

This leaflet sets out the financial support you may be entitled to and where you can get confidential, expert advice; help to apply for benefits and dealing with debts.

Can you help?

Our voluntary and community organisations continue to do fantastic work but demand for their services is escalating and the number of people who have money to spare is shrinking. If you can, please donate to Al-Ikhlas, Glenwood or TAVs, three organisations who are working in the most challenged communities in Cardiff Central. Your help can prevent them having to turn away hungry people in order to focus on the starving.

Wales has a long history of solidarity amidst adversity. Standing together, we can help our community survive this winter.

Community Support

Thanks to all the volunteers and organisations who work tirelessly to support members of our community who need help. If you need warmth, food or friendship, they are here to help.

Claim What’s Yours

Many people do not claim what they are entitled to. Call Advicelink Cymru to check and claim what’s yours.

Call: 0808 250 5700

Healthy Start Scheme

If you’re pregnant and on benefits, you are entitled to £4.25 a week to buy healthy food. Once baby is born, you get £9.50 a week for the first year, then £4.25 a week per child until they are 4. Apply now for a Healthy Start card with money to use in some shops.

Call: 0300 330 2090 or visit the website.

Free School Meals

Free Schools Meals are available to any pupil whose parents get benefits & earn less than £7,400 a year. You can also get help with the cost of school uniforms.

Call: 029 2087 2087 or visit the Council website.

Emergency Help

Cardiff Foodbank provide emergency food parcels. You need a food voucher from my office or a Council Hub e.g. Powerhouse, Cardiff Royal Infirmary, Penylan Library. We can tell you where your nearest foodbank is.

Visit the website.

Housing

Having difficulty paying your rent and bills? You may be entitled to help with your housing costs. Talk to your landlord as soon as possible and get independent advice from your local Council Hub.

Call: 02920 871 071

Water Bills

Difficulty paying your water bill? Contact Dŵr Cymru / Welsh Water. They have payment plans and can put you on a lower tariff.

Call: 0800 052 0145

Council Tax

You may be entitled to a Council Tax discount or exemption.

Call: 02920 871 071 or visit the website.

Pension Credit

If you’re over 66 and single living off less than £182.60 a week, or £278.70 for a couple, you should apply for Pension Credit.

Call: 0800 99 1234 or visit the website.

Welsh Government Website

The Welsh Government’s dedicated website on help with surviving the cost- of-living crisis has everything you need to know.

Visit the website.

Discretionary Assistance Fund

The DAF is for people facing extreme financial hardship. It can provide an emergency assistance payment and the individual assistance payment.

Call: 0800 859 5924

Mental Health Support

The NHS C.A.L.L. is a confidential mental health helpline. It can help you find support locally from voluntary and charitable organisations.

Call: 0800 132 737

Text: 81066

Citizens Advice Cymru

Other debts? Citizens Advice Cymru is funded by the Welsh Government to provide consumer advice locally.

Call: 0800 702 2020

Stay Connected

The Warm Welcome Campaign is our response to the energy crisis.

Local organisations are offering a warm welcome to anyone in need of a cwtch or a cuppa. Meeting together saves on bills & the planet. 👏

You can find or register a local Warm Welcome Spaces on the website.

Cardiff’s Hubs are all Warm Welcome spaces where there’s something for everyone. Check out the Roath Local History Society and Festive Criers @ Capel i Bawb or Tai Chi and Rhyme Time at the Powerhouse. All have free library and IT services. 📚

Mind Community Connectors is a GP supported project to help those who feel excluded from support. The Connectors have time to talk to you 1 to 1, whether it’s money worries, mental health, pain management or whatever is hurting for you  💬

Speak to your GP at your next appointment or call 02920 40 20 40 for more information.

Keep in touch

Contact my office if there is something you think I can help you with.

Contact: 165 Albany Road, CF24 3NT

Email: jenny.rathbone@senedd.wales

Call: 029 2025 6255

If you or someone you know would like a hard copy of this information, we have leaflets available. Please email and request one.

Neges gan Jenny Rathbone

Rydyn ni’n wynebu argyfwng costau byw disgynsail. Mae costau byw in gwresogi sylfaenol wedi codi’n frawychus sy’n sy’n golygu bod hanner ein dinasyddion yn byw mewn tlodi tanwydd ac mae llawer mwy yn llwglyd. Mae ein hysgolion, gweithwyr iechyd a gwasanaethau cyngor yn gweithio’n galed i helpu pobl sydd mewn trallod.

Hawlio’ch hawliau

Mae’r daflen hon yn nodi’r cymorth ariannol y gallech chi fod â hawl iddo a lle y gallwch chi gael cymorth, cyngor cyfrinachol ac arbenigol i wneud cais am fudd.daliadau a delio gyda dyledion.

Allwch chi helpu?

Mae ein sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yn parhau i wneud gwaith gwych ond mae’r galw am gwasanaethau ar gynnydd ac mae’r nifer o bobl sydd â cheiniog neu ddwy i sbario yn lleihau. Os gallwch chi, rhowch i Al-Ikhlas, Glenwood neu TAVs, tri sefydliad sy’n gwithio yn y cymunedau sydd â’r anghenion mwyaf yng nghanol Caerdydd. Gall eich cymorth eu helpu i atal gorfod troi pobl lwglyd i ffwrdd er mwyn gallu canolbwyntio ar y rhai sy’n newynu.

Mae gan Gymru hanes hir o undod yng nghanol trallod. Gan sefyll gyda’n gilydd, gallwn helpu ein cymunedau i oroesi’r gaeaf hwn.

Hawlio’ch Hawliau

Dyw llawer o bobl ddim yn hawlior hyn mae ganddyn nhw’r hawl iddo. Ffoniwch Advicelink Cymru i holi a hawliwch eich hawliau.

Ffoniwch: 0808 250 5700

Cynllun Cychwyn Iach

Os ydych chi’n feichiog ac ar fudd-daliadau, mae gennych chi hawl i £4.25 yr wythnos i brynu bwyd iach. Unwaith y bydd eich babi wedi’i eni, byddwch yn cael £9.50 yr wythnos am y flwyddyn gyntaf, yna £4.25 yr wythnos y plentyn tan ei fod yn 4 oed. Gwnewch gais nawr am gerdyn Cychwyn Iach gydag arian i’w ddefnyddio mewn rhai siopau.

Ffoniwch: 0300 330 2090 neu ewch i’r wefan.

Prydau Ysgol Am Ddim

Mae Prydau Ysgol Am Ddim ar gael i unrhyw ddisgybl y mae ei rieni yn derbyn budd-daliadau ac yn ennill llai na £7,400 y flwyddyn. Gallwch hefyd gael cymorth gyda chostau gwisg ysgol.

Ffoniwch: 029 2087 2087

Bwyd Mewn Argyfwng

Mae Banc Bwyd Caerdydd yn darparu parseli bwyd mewn argyfwng. Bydd angen taleb bwyd arnoch o’m swyddfa neu o Hwb y Cyngor, e.e., Powerhouse, Llyfrgell Penylan. Gallwn ddweud wrthych chi lle mae’ch banc bwyd agosaf.

Ewch i’r wefan.

Tai

Yn cael anhawster talu’ch rhent a’ch biliau? Efallai bod gennych chi hawl i gymorth gyda’ch costau tai. Siaradwch gyda’ch landlord cyn gynted â phosib a gofynnwch am gyngor annibynnol gan eich Hwb Cyngor lleol.

Ffoniwch: 02920 871 071

Biliau Dŵr

Yn cael anhawster talu’ch bil dŵr? Cysylltwch â Dŵr Cymru. Mae ganddyn nhw gynlluniau talu ac fe allan nhw eich rhoi chi ar dariff is.

Ffoniwch: 0800 052 0145

Y Dreth Gyngor

Efallai bod gennych chi hawl i ostyngiad neu esemptiad y Dreth Gyngor.

Ffoniwch: 02920 871 071 neu ewch i’r wefan.

Credyd Pensiwn

Os ydych chi dros 66 oed ac yn sengl ac yn byw ar lai na £182.60 yr wythnos, neu £278.70 fel cwpl, dylech wneud cais am Gredyd Pensiwn.

Ffoniwch: 0800 99 1234 neu ewch i’r wefan.

Gwefan Llywodraeth Cymru

Mae gwefan unswydd Llywodraeth Cymru ar gymorth i oroesi’r argyfwng costau byw yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod.

Ewch i’r wefan.

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Mae’r Gronfa hon ar gyfer pobl sy’n wynebu caledi ariannol. Gall ddarparu taliad cymorth mewn argyfwng a thaliad cymorth unigol.

Ffoniwch: 0800 859 5924

Cymorth Iechyd Meddwl

Mae gan y GIG linell gymorth iechyd meddwl gyfrinachol. Gall eich helpu i ddod o hyd i gymorth lleol.

Ffoniwch: 0800 132 737

Tecstiwch: 81066

Cyngor ar Bopeth Cymru

Dyledion eraill? Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cyngor i ddefnyddwyr yn lleol.

Ffoniwch: 0800 702 2020

Cadw Mewn Cysylltiad

Yr ymgyrch Croeso Cynnes yw ein hymateb i’r argyfwng ynni.

Mae sefydliadau lleol yn cynnig croeso cynnes i unrhyw un sydd angen cwtsh neu baned. Mae cyfarfod ein gilydd yn arbed ar filiau a’r blaned 👏

Cofrestrwch neu chwiliwch am Ofod Croeso Cynnes ar a wefan.

Mae holl Hybiau Caerdydd yn ofodau Croesco Cynnes lle mae rhywbeth i bawb. Cymerwch olwg ar Gymdeithas Hanes Lleol y Rhath a Chrïwyr y Nadolig yn Nghapel i Bawb neu Tai Chi a Stori a Chân yn y Powerhouse. Mae gan bob un lyfrgell a gwasanaethau TG am ddim 📚

Mae Mind Community Connectors yn prosiect a gefnogir gan feddygon teulu i helpu’r rheini sy’n teimlo eu bod yn cael eu heithrio rhag cymorth. Mae gan y Cysylltwyr amser i siarad yn i un gyda chi, ynghylch pryderon ariannol, iechyd meddwl, rheoli poen neu beth bynnag sy’n peri gofid i chi 💬

Siaradwch gyda’ch meddyg teulu yn eich apwyntiad nesaf neu ffoniwch 029 2040 2040.

Fy Swyddfa

Os oes angen fy help arnoch, cysylltwch â’m swyddfa. Rydw i a’m tîm wrth law i gynnig help llaw.

Cysylltwch: 165 Albany Road, CF24 3NT

E-bostiwch: jenny.rathbone@senedd.wales

Ffoniwch: 02920 256255

Os hoffech chi neu hoffai unrhyw yn ei adnabod copi caled o’r gwybodaeth hon, mae taflenni ar gael. Ebostiwch a gofynnwch am un.

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search